Zhongguo Zun, A project of KPF (Shih-I Chou, was KPF Senior Associate Principal)(KPF项目)